Company Logo

Prisijungimas

Bendros nuostatos

Šakių rajono Gelgaudiškio vaikų darželis „Eglutė“ ( toliau Darželis ) - savivaldybės biudžetinė, nesiekianti pelno ikimokyklinio ugdymo įstaiga, teikianti neformalųjį ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą.   Darželis padeda tėvams vykdyti vaikų ugdymo funkcijas nuo 3 iki 6(7) metų amžiaus.

Įgyvendinant darželio strateginį planą, taikant naujoves, bus kuriamas savitas įstaigos modelis, kuris užtikrins įgyvendinamų programų funkcionavimą, edukacinių ir socialinių paslaugų kokybę. Institucija taps atvira kaitai, kūrybingos asmenybės vystymui(-si), ugdys socialiai aktyvų, kultūringą žmogų, šalies, Europos ir pasaulio pilietį.

Siekiant įgyvendinti darželio „Eglutė“ strateginį planą 2018-2020 metams bus telkiama įstaigos bendruomenė ir reikalingi resursai.

Šakių rajono Gelgaudiškio vaikų darželio „Eglutė“ 2018–2020 metų strateginis veiklos planas parengtas vadovaujantis:

  • Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos nuostatomis;
  • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2017–2019 metų strateginio veiklos plano nuostatomis;
  • Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu;
  • Šakių rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginiu plėtros planu;
  • Darželio nuostatais;
  • Bendruomenės pedagoginės ir kultūrinės veiklos patirtimi.

Rengiant strateginį veiklos planą atsižvelgta į:

  • darželio vykdomą veiklą bei turimus žmogiškuosius, materialinius išteklius;
  • darželio bendruomenės narių pasiūlymus, pageidavimus, poreikius.


Paslaugos teikėjas

Nemokamos interneto paslaugos švietimo įstaigoms.

Lankytojai

Šiandien0
Vakar1
Visą laiką113529

VCNT - Visitorcounter

Sprendimas gelgaudiskio.darzelis@gmail.com.