Company Logo

Prisijungimas

Nuostatai

Nuostatai 2017 m.

Nuostatai

 

Valdymo struktūra

Valdymo struktūra

Valdymo struktūra

   Darželio taryba – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus (globėjus), pedagogus, kitus darbuotojus ir visuomenės atstovus (rėmėjai, Vaiko teisių apsaugos skyriai, Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai ir kt.) svarbiausiems įstaigos veiklos uždaviniams spręsti.

Darželio mokytojų taryba – nuolat veikianti darželio savivaldos institucija, mokytojų profesiniams ir bendriems tikslams spręsti. Ją sudaro direktorius, direktoriaus pavaduotojas, visos  auklėtojos, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, meninio ugdymo mokytojai, medicinos darbuotojai.

Ūkio personalas – pavaduotoja ūkio reikalams rūpinasi įstaigos patalpų paruošimu darbui, sanitarija ir higiena, organizuoja aptarnaujančio personalo darbą, materialiai atsako už pastatų, inventoriaus, ugdymo priemonių apsaugą. Vykdo kitas pareigybės apraše numatytas funkcijas. Ūkio personalą sudaro auklėtojų padėjėjos, virėja, kūrikai, skalbėja, kurie vykdo pareigybių aprašuose numatytas funkcijas.

Medicinos personalas – vaikų slaugytojas vykdo vaikų sveikatos priežiūrą, mitybos ir maitinimo bei sanitarinio - higieninio rėžimo organizavimą ir koordinavimą, švietėjišką darbą bendruomenėje. Vykdo kitas pareigybės apraše numatytas funkcijas.

Buhalterija – buhalterė – vykdo buhalterinę apskaitą, bei kitas pareigybių apraše numatytas funkcijas. 

Darbuotojai

Administracija:

Pavaduotojas ūkio reikalams:Skaidra Juodaitienė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas:Skaidra Juodaitienė

Buhalterė: 

Pedagogai: Auklėtojos

 • Zita Lenkutienė,
 • Rūta Vaičaitienė,
 • Dalia Dovydaitienė,
 • Vilija Aukštuolienė
 • Ingrida Zabramskienė
 • Jūratė Mačiulskienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė:

 • Algimanta Povilaitienė.

Meninio ugdymo pedagogė: Gintvilė Samajauskienė.

Psichologė : Odeta Nevirauskaitė

Auklėtojų padėjėjos:

 • Jūratė Mačiulskienė,
 • Daiva Remeikienė,
 • Danutė Virbauskienė,
 • Rima Kauševičienė.
 • Irena Zabramskienė

 Paslaugos teikėjas

Nemokamos interneto paslaugos švietimo įstaigoms.

Lankytojai

Šiandien0
Vakar1
Visą laiką113530

VCNT - Visitorcounter

Sprendimas gelgaudiskio.darzelis@gmail.com.